ЗА НЕБОЈШУ И ОСТАЛЕ ДРУГАРЕ – МОСТОВИ

Најдужи мостови на свету:

 

Најлепши мостови света:

 

Маратонски мост у Кини:

 

И, на крају, надам се да ћемо се ускоро поново радовати оварању новог моста, али преко Дунава:

Advertisements

ВРЕМЕНСКИ ЕЛЕМЕНТИ, КЛИМАТСКИ ЧИНИОЦИ И ТИПОВИ КЛИМЕ – вежбање за осмаке

1. Време је _________.

2. Наведи временске елементе.

3. Клима је ________:

4. Наведи климатске факторе (чиниоце).

5. Основни фактори који утичу на климу Србије су:

6. Које три природне географске целине утичу на климу Србије и како?

7. Од најближих мора Србија је удаљена ___ до ___.

8. Највиша температура у Србији измерена је ________ у ______ и износила је _____.

9. Најнижа температура у Србији измерена је ________ у ______ и износила је _____.

10. Просечна средња годишња температура у Србији опада од ________.

11. Просечна годишња количина падавина опада од _______ према _____. Такође, падавине расту са порастом _____ _____.

12. Најсушнија места у Србији налазе се на истоку _____ _____.

13. Највећу количину падавина има ______ котлина.

14. Највећа годишња количина падавина измерена је у _____ и износила је _____.

15. Најмања годишња количина падавина измерена је у _____ и износила је _____.

16. Максималне вредности количине падавина јављају се у _____, а минималне _____.

17. Снег се у просеку задржава од ____ до _____ дана годишње.

18. Како настаје кошава?

19. Две климатске области у Србији су _____.

20. У Панонској низији издваја се __________ тип климе. Летње температуре су и до _____, зимске до _____, количина падавина је највиша у _____, а најнижа у _____.  Најдоминантнији ветар је _____.

21. Од 600 до 800м НВ заступљена је ______ клима. Најпријатније годишње доба је ______.

22. У Метохијској, Врањској, Александровачкој котлини гаји се винова лоза на великим пољопривредним површинама. Зашто? (Ту су зиме благе и влажне, а лета топла и сува. Најтоплији месеци су јул и август.).

23. Изнад 800м НВ заступљена је _____ клима. Зиме су _____, а лета _____.Негативне средње месечне темпертуре задржавају се и до _____ месеци.

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД

АЗИЈА – увод

Основни ниво

ГЕ 1.2.1.  разликује време и климу

ГЕ 1.2.2.  зна да наведе основне природне зоне

ГЕ 1.2.3.  може да препозна и именује океане и већа мора на Земљи

ГЕ 1.3.1.  зна појмове наталитета, морталитета и природног прираштаја

ГЕ 1.3.2дефинише појам привреде и препознаје привредне делатности и привредне гране

ГЕ 1.4.1.  зна порекло имена Азија и зашто Азија припада континентима „Старог света“

ГЕ 1.4.2.   именује океане који запљускују обале Азије

ГЕ 1.4.3.  именује и на географској карти Азије препознаје најкрупније облике разуђености азијских обала (већа полуострва, острва, мора, заливи, мореузи)

ГЕ 1.4.4.  именује и на географској карти препознаје велике азијске реке

ГЕ 1.4.5.  зна које људске расе живе у Азији

ГЕ 1.4.6.   именује велике религије које су настале на азијском континенту

Средњи ниво

ГЕ 2.2.1.  разликује веначне и громадне планине и може да наведе њихове одлике

ГЕ 2.2.2.  зна који фактори условљавају распрострањеност биљног и животињског света на Земљи

ГЕ 2.2.3. разликује речну мрежу,речни систем и речни слив

ГЕ 2.3.1.  на општегеографској и тематској карти моћи ће да покаже области на Земљи у који- ма су услови за живот становништва најповољнији, а у којима су неповољни

ГЕ 2.3.2.   разликује привредне делатности и привредне гране

ГЕ 2.4.1.  уме да на географској карти света одреди географски положај Азије и њено простирање

ГЕ 2.4.2.   разликује полуострва и острва и може да их дефинише

ГЕ 2.4.3.  зна шта су мореузи и какав је њихов значај

ГЕ 2.4.4.  именује и на географској карти Азије проналази најкрупније облике рељефа (веначне и громадне планине, висоравни, простране низије)

ГЕ 2.4.5.  именује и на географској карти проналази највиши врх и висораван,највећу низију и пустињу у Азији

ГЕ 2.4.6.  уме да на географској карти покаже просторни распоред становништва Азије

Напредни ниво

ГЕ 3.2.1.  зна да су вулканизам и земљотреси

последица рада унутршњих слиа и може да објасни последице њихове активности

ГЕ 3.2.2.  именује основне типове климе на Земљи и описује њихове одлике

ГЕ 3.2.3.   умеће да покаже на географској карти света зонални распоред биљака и животиња на Земљи

ГЕ  3.2.4. моћи ће да објасни поделу језера према начину постанка њихових басена и значај језера

ГЕ 3.3.1.  разуме појам миграције и наводи узроке и последице миграција у свету

ГЕ 3.3.2.  објашњава утицај  природних и друштвених фактора на развој и размештај привреде и привредних делатности

ГЕ 3.4.1.   разуме зашто је Азија највиши континент на свету

ГЕ 3.4.2.  разликује климатске типове према њиховим основним одликама

ГЕ 3.4.3.  наводи утицај појединих типова климе на живот и рад људи и густину насељености у појединим регијама Азије

ГЕ 3.4.4.  зна хоризонталну и вертикалну распрострањеност биљних и животињских врста азијског континента и њихов значај (арктичка пустиња, тундра, степа, четинарска и листопадна шума, макија, тропска кишна шума (џунгла))

ГЕ 3.4.5.  именује и на географској карти препознаје велике азијске реке,њихове сливове, пловне системе и језера и може да објасни њихов значај

ГЕ 3.4.6.  може да објасни природно и механичко кретање становништва Азије, узроке и последице високог природног прираштаја и миграција становништва

ГЕ 3.4.7.  објашњава зашто је низак степен образовања становништва у Азији

ГЕ 3.4.8.  зна основна природна богатства Азије и њихов значај за развој привреде

ГЕ 3.4.9.   уме да на географској карти Азије препозна, ограничи и наведе основне одлике сваке појединачне регије Азије и односе између регија и држава

ГЕ 3.4.10.  уме да анализира табеле и дијаграме

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД

ГЕОГРАФСКА КАРТА

Основни ниво

ГЕ 1.1.1.  разуме појам оријентације и наводи начине оријентисања

ГЕ 1.1.2.  наводи  начине представљања Земљине површине (глобус и географска  карта)

ГЕ 1.1.3. препознаје и чита географске и допунске елементе карте

ГЕ 1.1.4. разликује паралеле и меридијане

Средњи ниво

ГЕ 2.1.1.  одређује стране света у простору и на географској карти

ГЕ 2.1.2.   одређује положај места и тачака на географској карти

ГЕ 2.1.3.   препознаје и објашњава географске чињенице – објекте, појаве, процесе и

односе који су представљени моделом, сликом, графиком, табелом и схемом

ГЕ 2.1.4.  приказује понуђене географске податке:на немој карти, картографским изражајним средствима (бојама, линијама, знацима…),

графиком, табелом и схемом

Напредни ниво

ГЕ 3.1.1.  доноси закључке о просторним (топографским) и каузалним везама географских

чињеница – објеката, појава, процеса и односа на основу анализе географске

карте

ГЕ 3.1.2.  уме да користи размер и размерник за одређивање растојања на карти и у природи

ГЕ 3.1.3.  разликује карте према размери и садржају и уме да их користи

ГЕ 3.1.4.  уме да оријентише карту у односу на стране света и да одржава правац кретања на терену  уз помоћ карте

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД

СТАНОВНИШТВО И НАСЕЉА НА ЗЕМЉИ

Основни ниво

ГЕ 1.3.1.  познаје основне појмове о становништву и насељима и уочава њихов просторни распоред

ГЕ 1.3.2.  зна појам екумене и њене границе

ГЕ 1.3.3.  зна појмове наталитета, морталитета и природног прираштаја

ГЕ 1.3.4.  зна да наведе основне структуре становништва (полна, старосна, расна, национална, верска, образовна, професионална)

ГЕ 2.3.1.  разликује и објашњава кретање становништва (природно и механичко) и структуре становништва

Средњи ниво

ГЕ 2.3.2.  може да наведе природне и друштвене факторе који утичу на густину насељености

ГЕ 2.3.3.   на општегеографској и тематској карти моћи ће да покаже области на Земљи у који- ма су услови за живот становништва најповољнији, а у којима су неповољни

ГЕ 2.3.4.   моћи ће да наведе континенте, регије и државе у којима је висок и низак природни прираштај

Напредни ниво

ГЕ 3.3.1.  објашњава утицај  природних и друштвених фактора на развој и размештај становништва и насеља

ГЕ 3.3.2.   разуме  узроке и последице високог и ниског природног прираштаја

ГЕ 3.3.3.  уме да одреди густину насељености континената и држава света

ГЕ 3.3.4.  разуме потребу планирања породице (смањивање или повећавање стопе природног прираштаја)

ГЕ 3.3.5.  разуме појам миграције и наводи узроке и последице миграција у свету и Републици Србији

ГЕ 3.3.6.  разуме узроке и последице урбанизације и повезивања насеља у урбане системе (конурбације, мегалополиси)

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД

УВОД

Основни ниво

ГЕ 1.1.1.  зна да географија проучава и природу и људско друштво

ГЕ 1.1.2.  зна основну поделу географије (физичка, друштвена и регионална)

Средњи ниво

ГЕ 2.1.1.  разуме зашто је географија једна од најстаријих наука

ГЕ 2.1.2.  разликује појмове литосфера, атмосфера, хидросфера и биосфера

ГЕ 2.1.3.  разликује и именује географске дисциплине

Напредни ниво

ГЕ 3.1.1.  схвата интересовање првих људи за Земљу и остала небеска тела

ГЕ 3.1.2.  уочава повезаност географије са другим наукам

ГЕ 3.1.3.  разуме међузависност природе и људског друштва

ГЕ 3.1.4.  уочава значај географије за опште образовање и културу

ВАСИОНА И ЗЕМЉА

Основни ниво

ГЕ 1.2.1.  именује небеска тела у Сунчевом систему и наводи њихов распоред

ГЕ 1.2.2. описује облик Земље и препознаје појаве и процесе везане за њена кретања

ГЕ 1.2.3. уме да на географској карти покаже континенте и мора

Средњи ниво

ГЕ 2.2.1. разликује појмове: васиона,сунчев систем,галаксија,светлосна година…

ГЕ 2.2.2. описује небеска тела и њихова кретања

ГЕ 2.2.3. разликује сазвежђа и звездане системе

НАПРЕДНИ НИВО

ГЕ 3.2.1. уме да прати појаве које се периодично јављају на Земљи и на небу и то повезивати са Земљиним кретањима

ГЕ 3.2.2. уме да се оријентише помоћу Великих и Малих кола и звезде Северњаче

ГЕ 3.2.3. препознаје и именује Месечеве мене