ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД

АЗИЈА – увод

Основни ниво

ГЕ 1.2.1.  разликује време и климу

ГЕ 1.2.2.  зна да наведе основне природне зоне

ГЕ 1.2.3.  може да препозна и именује океане и већа мора на Земљи

ГЕ 1.3.1.  зна појмове наталитета, морталитета и природног прираштаја

ГЕ 1.3.2дефинише појам привреде и препознаје привредне делатности и привредне гране

ГЕ 1.4.1.  зна порекло имена Азија и зашто Азија припада континентима „Старог света“

ГЕ 1.4.2.   именује океане који запљускују обале Азије

ГЕ 1.4.3.  именује и на географској карти Азије препознаје најкрупније облике разуђености азијских обала (већа полуострва, острва, мора, заливи, мореузи)

ГЕ 1.4.4.  именује и на географској карти препознаје велике азијске реке

ГЕ 1.4.5.  зна које људске расе живе у Азији

ГЕ 1.4.6.   именује велике религије које су настале на азијском континенту

Средњи ниво

ГЕ 2.2.1.  разликује веначне и громадне планине и може да наведе њихове одлике

ГЕ 2.2.2.  зна који фактори условљавају распрострањеност биљног и животињског света на Земљи

ГЕ 2.2.3. разликује речну мрежу,речни систем и речни слив

ГЕ 2.3.1.  на општегеографској и тематској карти моћи ће да покаже области на Земљи у који- ма су услови за живот становништва најповољнији, а у којима су неповољни

ГЕ 2.3.2.   разликује привредне делатности и привредне гране

ГЕ 2.4.1.  уме да на географској карти света одреди географски положај Азије и њено простирање

ГЕ 2.4.2.   разликује полуострва и острва и може да их дефинише

ГЕ 2.4.3.  зна шта су мореузи и какав је њихов значај

ГЕ 2.4.4.  именује и на географској карти Азије проналази најкрупније облике рељефа (веначне и громадне планине, висоравни, простране низије)

ГЕ 2.4.5.  именује и на географској карти проналази највиши врх и висораван,највећу низију и пустињу у Азији

ГЕ 2.4.6.  уме да на географској карти покаже просторни распоред становништва Азије

Напредни ниво

ГЕ 3.2.1.  зна да су вулканизам и земљотреси

последица рада унутршњих слиа и може да објасни последице њихове активности

ГЕ 3.2.2.  именује основне типове климе на Земљи и описује њихове одлике

ГЕ 3.2.3.   умеће да покаже на географској карти света зонални распоред биљака и животиња на Земљи

ГЕ  3.2.4. моћи ће да објасни поделу језера према начину постанка њихових басена и значај језера

ГЕ 3.3.1.  разуме појам миграције и наводи узроке и последице миграција у свету

ГЕ 3.3.2.  објашњава утицај  природних и друштвених фактора на развој и размештај привреде и привредних делатности

ГЕ 3.4.1.   разуме зашто је Азија највиши континент на свету

ГЕ 3.4.2.  разликује климатске типове према њиховим основним одликама

ГЕ 3.4.3.  наводи утицај појединих типова климе на живот и рад људи и густину насељености у појединим регијама Азије

ГЕ 3.4.4.  зна хоризонталну и вертикалну распрострањеност биљних и животињских врста азијског континента и њихов значај (арктичка пустиња, тундра, степа, четинарска и листопадна шума, макија, тропска кишна шума (џунгла))

ГЕ 3.4.5.  именује и на географској карти препознаје велике азијске реке,њихове сливове, пловне системе и језера и може да објасни њихов значај

ГЕ 3.4.6.  може да објасни природно и механичко кретање становништва Азије, узроке и последице високог природног прираштаја и миграција становништва

ГЕ 3.4.7.  објашњава зашто је низак степен образовања становништва у Азији

ГЕ 3.4.8.  зна основна природна богатства Азије и њихов значај за развој привреде

ГЕ 3.4.9.   уме да на географској карти Азије препозна, ограничи и наведе основне одлике сваке појединачне регије Азије и односе између регија и држава

ГЕ 3.4.10.  уме да анализира табеле и дијаграме

Advertisements